„Współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji przyrodniczej”- program Anny Piechowskiej

„Współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji przyrodniczej”- program Anny Piechowskiej

Autorski program opracowany przez mgr Annę Piechowską.

W związku z istniejącymi zagrożeniami dla świata przyrody i środowiska naturalnego konieczne jest uświadomienie dzieciom znaczenia i rozwijania zainteresowań jego pięknem i bogactwem.

Kontakt z przyrodą stanowi bogate źródło, przeżyć, doznań, a także pobudza do aktywnego działania. Bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem przyrodniczym wywołuje u dziecka zdziwienie, nasuwa wiele realnych pytań, stwarza szerokie możliwości doświadczeń umysłowych wpływających na rozwój intelektualny. Budzi uczucia opiekuńcze i rodzi zamiłowanie do pielęgnowania roślin i zwierząt, dzięki czemu można wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska.

Obserwowane zjawiska fenologiczne, piękno krajobrazu, jego kolorystyka działają na wrażliwość dziecka. Z tego względu realizując program edukacji przyrodniczej staram się bazować na przeżyciach dzieci, tym bardziej, iż doświadczenia o silnym zabarwieniu emocjonalnym są najbardziej trwałe i pozostają na całe życie.

Program jest przeznaczony przede wszystkim dla dzieci 5 i 6-letnich, zgodnie z ich możliwościami fizycznymi oraz intelektualno – percepcyjnymi. Podstawowym założeniem jest ścisła współpraca z instytucjami środowiska lokalnego typu Szkoła Leśna na Barbarce, Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, w taki sposób, aby dzieci miały możliwość poznania przyrody poprzez bezpośredni kontakt z nią (w sposób polisensoryczny), co w dalszej kolejności staje się inspiracją do twórczej aktywności dzieci.

Cele ogólne programu:

 • nawiązanie bądź kontynuacja współpracy z instytucjami środowiska lokalnego w zakresie edukacji przyrodniczej
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody
 • wyrobienie przekonania, że życie bez kontaktów z przyrodą jest niemożliwe

Cele szczegółowe programu (oczekiwane osiągnięcia dziecka):

 • umie obserwować przyrodę w różnych porach roku, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami,
 • potrafi określać pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu edukacji przyrodniczej,
 • umie rozpoznać wybrane gatunki drzew po wyglądzie liści, kory i całej sylwetki drzewa,
 • potrafi rozpoznać warstwową budowę lasu, wymienić jej elementy,
 • zna wybrane gatunki zwierząt egzotycznych oraz niektórych roślin,
 • rozumie potrzebę uprawiania roślin przez człowieka,
 • zna podstawowe zasady ochrony środowiska i rozumie konieczność ich przestrzegania,
 • potrafi dostrzec nieprawidłowości i reagować na nie w trosce o przyrodę,
 • rozumie potrzebę uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
 • potrafi czerpać radość z obcowania na łonie natury.

Comments are closed.