Średniacy

Średniacy

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc PAŹDZIERNIK

-wypowiada się na temat swoich bliskich, wskazuje poszczególnych członków rodziny

-umie się przedstawić, podać swój adres

-wypowiada się płynnie, logiczne, posługując się pełnymi zdaniami, formułuje dłuższe wypowiedzi

-dostrzega zmiany w przyrodzie, potrafi je wskazać i opisać ( w lesie, w parku)

-zna i opisuje jesienne warzywa i owoce

-poznaje zawody: leśnik, rolnik itp.

-ze zrozumieniem słucha tekstów literackich, potrafi odpowiedzieć na zadawane pytania

-uczy się krótkich tekstów, piosenek  na pamięć

-utrwala  zasady bezpiecznego poruszania się przez jednię

-wdraża  się do dbałości o bezpieczeństwo podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów

-poznaje numery alarmowe, wie, gdzie można zwrócić się o pomoc

-dostrzega rytm matematyczny, skupia uwagę  na powtarzających się elementach

-dostrzega rytm podczas zajęć ruchowych, wypowiedzi słownych, naśladuje nauczyciela

-wznosi konstrukcje z równych materiałów

-doskonali małą oraz dużą motorykę, a także koordynację wzrokowo-ruchową

-wypowiada się w różnych technikach plastycznych

-rozwija zmysł estetyki oraz uwrażliwia się na sztukę

-układa kompozycje z materiału przyrodniczego

-doskonali poczucie rytmu, rozpoznaje instrumenty po dźwiękach , reaguje ruchem na muzykę, śpiewa

-uczestniczy w zabawach ruchowych, zorganizowanych ćwiczeniach gimnastycznych, samodzielnie przebiera się do ćwiczeń

-zgodnie bawi się z rówieśnikami, przestrzega zasad kodeksu grupowego, współpracuje w zespole

-czerpie radość z przebywania w grupie rówieśniczej

-wykonuje polecenia nauczyciele, obdarza uwagą rozmówcę

 

,,Bukieciki” Lucyna Krzemieniecka

Posypały się listeczki dookoła,

To już jesień te listeczki

z wiatrem woła:

– Opadnijcie moje złote i czerwone,

jestem jesień przyszłam tutaj,

w waszą stronę.

Lecą listki, lecą z klonu i kasztana.

Będą z listków bukieciki

złote dla nas.

Nazbieramy, nastawiamy na stoliku

Tych jesiennych, tych pachnących

bukiecików.