Program autorski Anny Piechowskiej

Program autorski Anny Piechowskiej

"Współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji przyrodniczej"

Autorski program wychowania przedszkolnego opracowany przez mgr Annę Piechowską.

W związku z istniejącymi zagrożeniami dla świata przyrody i środowiska naturalnego konieczne jest uświadomienie dzieciom znaczenia i rozwijania zainteresowań jego pięknem i bogactwem. 

Kontakt z przyrodą stanowi bogate źródło, przeżyć, doznań, a także pobudza do aktywnego działania. Bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem przyrodniczym wywołuje u dziecka zdziwienie, nasuwa wiele realnych pytań, stwarza szerokie możliwości doświadczeń umysłowych wpływających na rozwój intelektualny. Budzi uczucia opiekuńcze i rodzi zamiłowanie do pielęgnowania roślin i zwierząt, dzięki czemu można wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska.

Obserwowane zjawiska fenologiczne, piękno krajobrazu, jego kolorystyka działają na wrażliwość dziecka. Z tego względu realizując program edukacji przyrodniczej staram się bazować na przeżyciach dzieci, tym bardziej, iż doświadczenia o silnym zabarwieniu emocjonalnym są najbardziej trwałe i pozostają na całe życie.

Program jest przeznaczony przede wszystkim dla dzieci 5 i 6-letnich, zgodnie z ich możliwościami fizycznymi oraz intelektualno – percepcyjnymi. Podstawowym założeniem jest ścisła współpraca z instytucjami środowiska lokalnego typu Szkoła Leśna na Barbarce, Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, w taki sposób, aby dzieci miały możliwość poznania przyrody poprzez bezpośredni kontakt z nią (w sposób polisensoryczny), co w dalszej kolejności staje się inspiracją do twórczej aktywności dzieci.

Cele ogólne programu:

nawiązanie bądź kontynuacja współpracy z instytucjami środowiska lokalnego w zakresie edukacji przyrodniczej

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody

wyrobienie przekonania, że życie bez kontaktów z przyrodą jest niemożliwe

Cele szczegółowe programu (oczekiwane osiągnięcia dziecka):

umie obserwować przyrodę w różnych porach roku, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami

potrafi określać pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku

zna podstawowe pojęcia z zakresu edukacji przyrodniczej

umie rozpoznać wybrane gatunki drzew po wyglądzie liści, kory i całej sylwetki drzewa

potrafi rozpoznać warstwową budowę lasu, wymienić jej elementy

zna wybrane gatunki zwierząt egzotycznych oraz niektórych roślin

rozumie potrzebę uprawiania roślin przez człowieka

zna podstawowe zasady ochrony środowiska i rozumie konieczność ich przestrzegania

potrafi dostrzec nieprawidłowości i reagować na nie w trosce o przyrodę

rozumie potrzebę uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska

potrafi czerpać radość z obcowania na łonie natury

"Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie."

K. I. Gałczyński